Country flag

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ

SymbolNameDec CodeHex CodeUnicode
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จflag: Ascension IslandU+1F1E6 1F1E8
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉflag: AndorraU+1F1E6 1F1E9
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชflag: United Arab EmiratesU+1F1E6 1F1EA
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซflag: AfghanistanU+1F1E6 1F1EB
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌflag: Antigua & BarbudaU+1F1E6 1F1EC
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎflag: AnguillaU+1F1E6 1F1EE
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑflag: AlbaniaU+1F1E6 1F1F1
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒflag: ArmeniaU+1F1E6 1F1F2
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดflag: AngolaU+1F1E6 1F1F4
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถflag: AntarcticaU+1F1E6 1F1F6
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทflag: ArgentinaU+1F1E6 1F1F7
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธflag: American SamoaU+1F1E6 1F1F8
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นflag: AustriaU+1F1E6 1F1F9
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บflag: AustraliaU+1F1E6 1F1FA
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผflag: ArubaU+1F1E6 1F1FC
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝflag: ร…land IslandsU+1F1E6 1F1FD
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟflag: AzerbaijanU+1F1E6 1F1FF
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆflag: Bosnia & HerzegovinaU+1F1E7 1F1E6
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งflag: BarbadosU+1F1E7 1F1E7
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉflag: BangladeshU+1F1E7 1F1E9
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชflag: BelgiumU+1F1E7 1F1EA
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซflag: Burkina FasoU+1F1E7 1F1EB
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌflag: BulgariaU+1F1E7 1F1EC
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญflag: BahrainU+1F1E7 1F1ED
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎflag: BurundiU+1F1E7 1F1EE
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏflag: BeninU+1F1E7 1F1EF
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑflag: St. BarthรฉlemyU+1F1E7 1F1F1
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒflag: BermudaU+1F1E7 1F1F2
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณflag: BruneiU+1F1E7 1F1F3
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดflag: BoliviaU+1F1E7 1F1F4
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถflag: Caribbean NetherlandsU+1F1E7 1F1F6
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทflag: BrazilU+1F1E7 1F1F7
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธflag: BahamasU+1F1E7 1F1F8
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นflag: BhutanU+1F1E7 1F1F9
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ปflag: Bouvet IslandU+1F1E7 1F1FB
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผflag: BotswanaU+1F1E7 1F1FC
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พflag: BelarusU+1F1E7 1F1FE
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟflag: BelizeU+1F1E7 1F1FF
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆflag: CanadaU+1F1E8 1F1E6
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จflag: Cocos (Keeling) IslandsU+1F1E8 1F1E8
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉflag: Congo - KinshasaU+1F1E8 1F1E9
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซflag: Central African RepublicU+1F1E8 1F1EB
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌflag: Congo - BrazzavilleU+1F1E8 1F1EC
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญflag: SwitzerlandU+1F1E8 1F1ED
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎflag: Cรดte dโ€™IvoireU+1F1E8 1F1EE
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐflag: Cook IslandsU+1F1E8 1F1F0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑflag: ChileU+1F1E8 1F1F1
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒflag: CameroonU+1F1E8 1F1F2
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณflag: ChinaU+1F1E8 1F1F3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดflag: ColombiaU+1F1E8 1F1F4
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ตflag: Clipperton IslandU+1F1E8 1F1F5
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทflag: Costa RicaU+1F1E8 1F1F7
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บflag: CubaU+1F1E8 1F1FA
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปflag: Cape VerdeU+1F1E8 1F1FB
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผflag: CuraรงaoU+1F1E8 1F1FC
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝflag: Christmas IslandU+1F1E8 1F1FD
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พflag: CyprusU+1F1E8 1F1FE
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟflag: CzechiaU+1F1E8 1F1FF
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชflag: GermanyU+1F1E9 1F1EA
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌflag: Diego GarciaU+1F1E9 1F1EC
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏflag: DjiboutiU+1F1E9 1F1EF
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐflag: DenmarkU+1F1E9 1F1F0
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒflag: DominicaU+1F1E9 1F1F2
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดflag: Dominican RepublicU+1F1E9 1F1F4
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟflag: AlgeriaU+1F1E9 1F1FF
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆflag: Ceuta & MelillaU+1F1EA 1F1E6
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จflag: EcuadorU+1F1EA 1F1E8
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชflag: EstoniaU+1F1EA 1F1EA
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌflag: EgyptU+1F1EA 1F1EC
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญflag: Western SaharaU+1F1EA 1F1ED
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทflag: EritreaU+1F1EA 1F1F7
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธflag: SpainU+1F1EA 1F1F8
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นflag: EthiopiaU+1F1EA 1F1F9
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บflag: European UnionU+1F1EA 1F1FA
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎflag: FinlandU+1F1EB 1F1EE
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏflag: FijiU+1F1EB 1F1EF
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐflag: Falkland IslandsU+1F1EB 1F1F0
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒflag: MicronesiaU+1F1EB 1F1F2
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ดflag: Faroe IslandsU+1F1EB 1F1F4
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทflag: FranceU+1F1EB 1F1F7
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆflag: GabonU+1F1EC 1F1E6
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งflag: United KingdomU+1F1EC 1F1E7
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉflag: GrenadaU+1F1EC 1F1E9
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชflag: GeorgiaU+1F1EC 1F1EA
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซflag: French GuianaU+1F1EC 1F1EB
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌflag: GuernseyU+1F1EC 1F1EC
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญflag: GhanaU+1F1EC 1F1ED
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎflag: GibraltarU+1F1EC 1F1EE
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑflag: GreenlandU+1F1EC 1F1F1
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒflag: GambiaU+1F1EC 1F1F2
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณflag: GuineaU+1F1EC 1F1F3
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ตflag: GuadeloupeU+1F1EC 1F1F5
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถflag: Equatorial GuineaU+1F1EC 1F1F6
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทflag: GreeceU+1F1EC 1F1F7
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธflag: South Georgia & South Sandwich IslandsU+1F1EC 1F1F8
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นflag: GuatemalaU+1F1EC 1F1F9
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บflag: GuamU+1F1EC 1F1FA
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผflag: Guinea-BissauU+1F1EC 1F1FC
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พflag: GuyanaU+1F1EC 1F1FE
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐflag: Hong Kong SAR ChinaU+1F1ED 1F1F0
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒflag: Heard & McDonald IslandsU+1F1ED 1F1F2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณflag: HondurasU+1F1ED 1F1F3
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทflag: CroatiaU+1F1ED 1F1F7
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นflag: HaitiU+1F1ED 1F1F9
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บflag: HungaryU+1F1ED 1F1FA
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จflag: Canary IslandsU+1F1EE 1F1E8
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉflag: IndonesiaU+1F1EE 1F1E9
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชflag: IrelandU+1F1EE 1F1EA
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑflag: IsraelU+1F1EE 1F1F1
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒflag: Isle of ManU+1F1EE 1F1F2
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณflag: IndiaU+1F1EE 1F1F3
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ดflag: British Indian Ocean TerritoryU+1F1EE 1F1F4
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถflag: IraqU+1F1EE 1F1F6
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทflag: IranU+1F1EE 1F1F7
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธflag: IcelandU+1F1EE 1F1F8
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นflag: ItalyU+1F1EE 1F1F9
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ชflag: JerseyU+1F1EF 1F1EA
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒflag: JamaicaU+1F1EF 1F1F2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดflag: JordanU+1F1EF 1F1F4
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตflag: JapanU+1F1EF 1F1F5
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชflag: KenyaU+1F1F0 1F1EA
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌflag: KyrgyzstanU+1F1F0 1F1EC
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญflag: CambodiaU+1F1F0 1F1ED
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎflag: KiribatiU+1F1F0 1F1EE
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒflag: ComorosU+1F1F0 1F1F2
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณflag: St. Kitts & NevisU+1F1F0 1F1F3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตflag: North KoreaU+1F1F0 1F1F5
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทflag: South KoreaU+1F1F0 1F1F7
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผflag: KuwaitU+1F1F0 1F1FC
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พflag: Cayman IslandsU+1F1F0 1F1FE
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟflag: KazakhstanU+1F1F0 1F1FF
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆflag: LaosU+1F1F1 1F1E6
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งflag: LebanonU+1F1F1 1F1E7
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จflag: St. LuciaU+1F1F1 1F1E8
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎflag: LiechtensteinU+1F1F1 1F1EE
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐflag: Sri LankaU+1F1F1 1F1F0
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทflag: LiberiaU+1F1F1 1F1F7
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธflag: LesothoU+1F1F1 1F1F8
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นflag: LithuaniaU+1F1F1 1F1F9
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บflag: LuxembourgU+1F1F1 1F1FA
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปflag: LatviaU+1F1F1 1F1FB
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พflag: LibyaU+1F1F1 1F1FE
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆflag: MoroccoU+1F1F2 1F1E6
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จflag: MonacoU+1F1F2 1F1E8
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉflag: MoldovaU+1F1F2 1F1E9
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชflag: MontenegroU+1F1F2 1F1EA
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซflag: St. MartinU+1F1F2 1F1EB
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌflag: MadagascarU+1F1F2 1F1EC
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญflag: Marshall IslandsU+1F1F2 1F1ED
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐflag: North MacedoniaU+1F1F2 1F1F0
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑflag: MaliU+1F1F2 1F1F1
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒflag: Myanmar (Burma)U+1F1F2 1F1F2
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณflag: MongoliaU+1F1F2 1F1F3
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ดflag: Macao SAR ChinaU+1F1F2 1F1F4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ตflag: Northern Mariana IslandsU+1F1F2 1F1F5
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถflag: MartiniqueU+1F1F2 1F1F6
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทflag: MauritaniaU+1F1F2 1F1F7
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธflag: MontserratU+1F1F2 1F1F8
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นflag: MaltaU+1F1F2 1F1F9
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บflag: MauritiusU+1F1F2 1F1FA
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปflag: MaldivesU+1F1F2 1F1FB
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผflag: MalawiU+1F1F2 1F1FC
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝflag: MexicoU+1F1F2 1F1FD
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พflag: MalaysiaU+1F1F2 1F1FE
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟflag: MozambiqueU+1F1F2 1F1FF
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆflag: NamibiaU+1F1F3 1F1E6
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จflag: New CaledoniaU+1F1F3 1F1E8
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชflag: NigerU+1F1F3 1F1EA
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซflag: Norfolk IslandU+1F1F3 1F1EB
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌflag: NigeriaU+1F1F3 1F1EC
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎflag: NicaraguaU+1F1F3 1F1EE
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑflag: NetherlandsU+1F1F3 1F1F1
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดflag: NorwayU+1F1F3 1F1F4
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตflag: NepalU+1F1F3 1F1F5
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทflag: NauruU+1F1F3 1F1F7
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บflag: NiueU+1F1F3 1F1FA
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟflag: New ZealandU+1F1F3 1F1FF
๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒflag: OmanU+1F1F4 1F1F2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆflag: PanamaU+1F1F5 1F1E6
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชflag: PeruU+1F1F5 1F1EA
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซflag: French PolynesiaU+1F1F5 1F1EB
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌflag: Papua New GuineaU+1F1F5 1F1EC
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญflag: PhilippinesU+1F1F5 1F1ED
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐflag: PakistanU+1F1F5 1F1F0
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑflag: PolandU+1F1F5 1F1F1
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒflag: St. Pierre & MiquelonU+1F1F5 1F1F2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณflag: Pitcairn IslandsU+1F1F5 1F1F3
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ทflag: Puerto RicoU+1F1F5 1F1F7
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธflag: Palestinian TerritoriesU+1F1F5 1F1F8
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นflag: PortugalU+1F1F5 1F1F9
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผflag: PalauU+1F1F5 1F1FC
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พflag: ParaguayU+1F1F5 1F1FE
๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆflag: QatarU+1F1F6 1F1E6
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ชflag: RรฉunionU+1F1F7 1F1EA
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดflag: RomaniaU+1F1F7 1F1F4
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธflag: SerbiaU+1F1F7 1F1F8
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บflag: RussiaU+1F1F7 1F1FA
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผflag: RwandaU+1F1F7 1F1FC
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆflag: Saudi ArabiaU+1F1F8 1F1E6
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งflag: Solomon IslandsU+1F1F8 1F1E7
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จflag: SeychellesU+1F1F8 1F1E8
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉflag: SudanU+1F1F8 1F1E9
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชflag: SwedenU+1F1F8 1F1EA
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌflag: SingaporeU+1F1F8 1F1EC
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญflag: St. HelenaU+1F1F8 1F1ED
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎflag: SloveniaU+1F1F8 1F1EE
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏflag: Svalbard & Jan MayenU+1F1F8 1F1EF
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐflag: SlovakiaU+1F1F8 1F1F0
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑflag: Sierra LeoneU+1F1F8 1F1F1
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒflag: San MarinoU+1F1F8 1F1F2
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณflag: SenegalU+1F1F8 1F1F3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดflag: SomaliaU+1F1F8 1F1F4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทflag: SurinameU+1F1F8 1F1F7
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธflag: South SudanU+1F1F8 1F1F8
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นflag: Sรฃo Tomรฉ & PrรญncipeU+1F1F8 1F1F9
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปflag: El SalvadorU+1F1F8 1F1FB
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝflag: Sint MaartenU+1F1F8 1F1FD
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พflag: SyriaU+1F1F8 1F1FE
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟflag: EswatiniU+1F1F8 1F1FF
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆflag: Tristan da CunhaU+1F1F9 1F1E6
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จflag: Turks & Caicos IslandsU+1F1F9 1F1E8
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉflag: ChadU+1F1F9 1F1E9
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซflag: French Southern TerritoriesU+1F1F9 1F1EB
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌflag: TogoU+1F1F9 1F1EC
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญflag: ThailandU+1F1F9 1F1ED
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏflag: TajikistanU+1F1F9 1F1EF
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐflag: TokelauU+1F1F9 1F1F0
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑflag: Timor-LesteU+1F1F9 1F1F1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒflag: TurkmenistanU+1F1F9 1F1F2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณflag: TunisiaU+1F1F9 1F1F3
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดflag: TongaU+1F1F9 1F1F4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทflag: TurkeyU+1F1F9 1F1F7
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นflag: Trinidad & TobagoU+1F1F9 1F1F9
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปflag: TuvaluU+1F1F9 1F1FB
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผflag: TaiwanU+1F1F9 1F1FC
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟflag: TanzaniaU+1F1F9 1F1FF
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆflag: UkraineU+1F1FA 1F1E6
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌflag: UgandaU+1F1FA 1F1EC
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒflag: U.S. Outlying IslandsU+1F1FA 1F1F2
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณflag: United NationsU+1F1FA 1F1F3
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธflag: United StatesU+1F1FA 1F1F8
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พflag: UruguayU+1F1FA 1F1FE
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟflag: UzbekistanU+1F1FA 1F1FF
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆflag: Vatican CityU+1F1FB 1F1E6
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จflag: St. Vincent & GrenadinesU+1F1FB 1F1E8
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชflag: VenezuelaU+1F1FB 1F1EA
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌflag: British Virgin IslandsU+1F1FB 1F1EC
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎflag: U.S. Virgin IslandsU+1F1FB 1F1EE
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณflag: VietnamU+1F1FB 1F1F3
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บflag: VanuatuU+1F1FB 1F1FA
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซflag: Wallis & FutunaU+1F1FC 1F1EB
๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธflag: SamoaU+1F1FC 1F1F8
๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐflag: KosovoU+1F1FD 1F1F0
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชflag: YemenU+1F1FE 1F1EA
๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡นflag: MayotteU+1F1FE 1F1F9
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆflag: South AfricaU+1F1FF 1F1E6
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒflag: ZambiaU+1F1FF 1F1F2
๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผflag: ZimbabweU+1F1FF 1F1FC

Country flag

Search:

Advertize
HomeAbout UsContact UsDisclaimerPrivacy Policy

Copyright ยฉ 2023 symbol.goseefeel.com All Rights Reserved | Made By Chandradeep